My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
ypai 2023

Om YPAI

Vi genomför årligen undersökningen Young Professional Attraction Index (YPAI). En undersökning i vilken vi frågar young professionals vilken arbetsgivare de helst skulle vilja jobba hos och vad som gör en arbetsgivare attraktiv. Studien syftar till att hjälpa företag och organisationer att förstå, attrahera och utveckla morgondagens arbetskraft. På denna sida kan du läsa om hur undersökningen går till.

Kontakt för företag

Undersökningsperiod

Undersökningen består av flertalet aktiviteter som sträcker sig över en tidsperiod på cirka 6 månader.
enter image description here

Förstudie

Vi genomför undersökningen på Academic Works sex marknader: Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland och Schweiz. Undersökningen är unik i förhållande till liknande studier då målgruppen, i en förundersökning, själva definierar svarsalternativen till huvudstudien – dvs. de topp 10 viktigaste faktorerna vid valet av arbetsgivare, samt de 100 mest attraktiva arbetsgivarna.

Det betyder att faktorerna och företagen varierar från år till år, liksom mellan marknaderna. Detta ger oss dock ett detaljerat och ständigt uppdaterat perspektiv på vad young professionals anser är mest attraktivt.

Förstudien inkluderar följande öppna frågor:

  • Vilka är de viktigaste faktorerna när du väljer arbetsgivare?
  • Vilka företag eller organisationer vill du helst jobba hos?

    Utifrån nästan 8 000 skriftliga svar och nomineringar sammanställer vi en lista över de 10 viktigaste faktorerna och en topplista över företag för varje marknad. Resultatet från förundersökningen ligger sen till grund för svarsalternativen i huvudundersökningen.

YPAI Score

I huvudundersökningen mäter vi YPAI Score, ett modernt och unikt mått på ett företags anseende. Detta mått har utvecklats i samarbete med Kantar, baserat på deras faktoranalys av över 23 000 internationella intervjuer om varumärkesuppfattning. Måttet är uppbyggt på tre lika viktade delar: företagets rykte, deras upplevda framgång inom sitt område och villighet att jobba hos arbetsgivaren. Respondenterna får som första steg svara på hur väl de känner till arbetsgivarna på listan. Detta för att säkerställa att endast de respondenter som känner till en arbetsgivare får svara på de frågor som formar arbetsgivarens YPAI Score.

enter image description here

Innebörden av de viktigaste faktorerna

Resultaten från huvudundersökningen visar de mest attraktiva företagen och de viktigaste faktorerna vid valet av arbetsgivare. Men för att fullt ut förstå vad faktorerna faktiskt innebär för young professionals ber vi dem även definiera dessa genom fritextsvar. På det här sättet låter vi young professionals beskriva en viss faktor, exempelvis flexibilitet, med egna ord. Det möjliggör för oss att kategorisera svaren och förstå vad målgruppen tycker.

Validitet

Varje lokal undersökning har haft en stor mängd respondenter, mellan 1 500-6 200, för att möjliggöra en grundjämförelse. Målgruppen för undersökningen är young professionals – studenter och akademiker i början av karriären – och de flesta svar kommer från vårt eget nätverk av konsulter och kandidater. För att höja undersökningens validitet utför vi flera åtgärder såsom viktning och variansstudier. Dessa åtgärder stärker generaliserbarheten av slutsatserna i YPAI-publikationerna.

Med hjälp av Kantar genomförs en viktning av respondenterna för att matcha lokala variationer hos målgruppen när det gäller kön, ålder och studieområde. Uppgifterna hämtas från varje lands nationella statistikbyrå.

Utöver detta utförs en separat valideringsstudie i Kantars egna slumpmässigt utvalda panel av young professionals, för att jämföra och studera avvikelser mellan deras databas och våra respondenter. Resultaten slås sedan samman för att bilda en starkare grund för generaliseringar inom målgruppen.

ypai

Ta del av resultaten

Vill du ladda ner tidigare års rapporter eller anmäla intresse för en skräddarsydd presentation av YPAI 2023 för dig och dina kollegor?

Om Academic Work

Academic Work grundades 1998 i Sverige. Idag är vi en internationell organisation med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Schweiz och Tyskland. Vi är experter på rekrytering av akademiker som fortfarande studerar eller är i början av sina karriärer - young professionals. Sedan starten har vi förmedlat över 170 000 jobb till young professionals och försett våra kunder med lika många nya kollegor.

Om Kantar

Kantar är ett av världens ledande företag inom insikter och analyser, med över 30 000 medarbetare i närmare 100 länder. Bland en mängd olika kompetensområden har Kantar mångårig erfarenhet av perceptionsstudier inom olika målgrupper, både för allmänheten och för specifika företag. Vi på Academic Work är stolta över att ha samarbetat med Kantar i över åtta år.