My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Privacy Policy

Privacy Policy

Academic Work värnar om din personliga integritet. På Academic Work är vi måna om att skydda din personliga integritet. För att säkerställa att de personuppgifter som vi samlar in behandlas på ett ansvarsfullt och säkert sätt jobbar vi aktivt med integritetsfrågor. På den här sidan hittar du mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Du är alltid välkommen att kontakta oss på privacy@academicwork.se om du har frågor kring vår behandling av dina personuppgifter.

Privacy Policy in English

Vilken information samlar vi in om dig och varför?

Academic Work kommer att samla in viss information om dig inom ramen för de tjänster vi erbjuder. Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig enligt användarvillkoren eller på annat sätt uppfylla syftet med informationsinsamlingen. Ibland kan vi exempelvis behöva behålla vissa uppgifter för att förhålla oss till lagkrav, såsom regler inom arbetsrätten eller bokföringsregler.

Mer detaljerad information finner du i vår sammanställning, här får du även svar på vilka uppgifter om dig som Academic Work behandlar, för vilka syften, på vilken laglig grund och under hur lång tid. Sammanställningen hittar du här.

Vi samlar även in vissa uppgifter när du besöker vår webbplats genom så kallade cookies - vid ditt godkännande. Du kan läsa mer om hur och när vi använder cookies här. Som webbplatsbesökare har du ingen skyldighet att ge oss tillgång till dina uppgifter. Du undviker detta genom att inte acceptera att vi placerar cookies på din enhet.

Hur får vi tillgång till dina uppgifter?

De uppgifter om dig vi har lagrade har du själv gett till oss, oftast i samband med registrering på vår hemsida, när du söker en tjänst via Academic Work, vid annan kontakt med oss rörande våra tjänster och vår verksamhet eller uppgifter som du offentliggjort via professionella nätverk som du är användare av, exempelvis LinkedIn.

Vilka kommer vi dela din information med?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med externa parter. De externa parterna består av andra bolag inom vår koncern, leverantörer till Academic Work, myndigheter som vi på grund av lagkrav måste förse med uppgifter samt kunder när detta är applicerbart. När vi delar med oss av dina uppgifter till en extern part är det alltid enbart för sådana ändamål för vilka vi samlat in informationen från början. Vi vidtar alltid nödvändiga åtgärder för att säkerställa att extern part hanterar dina uppgifter på ett korrekt och säkert sätt, bland annat genom att teckna avtal med våra leverantörer som säkerställer just det.

Dina personuppgifter kan komma att delas med följande externa parter:

Bolag inom vår koncern – Vi kan komma att dela din information med andra bolag inom Akind Group (koncernen som Academic Work tillhör). Detta kan ske när de agerar leverantörer till oss, och hjälper oss att hantera dina uppgifter på uppdrag av oss eller då vi arbetar i koncerngemensamma applikationer.

Leverantörer – Dina personuppgifter kan ibland komma att delas med våra leverantörer som utför tjänster för vår räkning och baserat på våra instruktioner. Det kan vara leverantörer av IT-leverantörer som används för lagring och drifthantering, leverantörer av marknadsföringsverktyg, verktyg för inbäddning av teckensnitt på vår webbplats, rekryteringsverktyg och tester inom ett specifikt affärsområde (IT eller Ekonomi till exempel). Academic Work är gemensamt personuppgiftsansvarig med Alva Labs AB för "Ability test" som är en del av Academic Works rekryteringsprocess. Detta innebär att Academic Work och Alva Labs delar ansvaret för hanteringen av personuppgifter i samband med dessa tester. På grund av detta kommer Academic Work att dela personuppgifter med Alva Labs, för att göra Ability-testerna tillgängliga för kandidater under rekryteringsprocessen. Du kan läsa mer om tester under rekryteringsprocessen här. Kontaktinformation till Alva Labs är: legal@alvalabs.io

Myndigheter – När nationell eller europeisk lagstiftning kräver det kan vi komma att dela dina uppgifter med myndigheter när vi har en laglig skyldighet att göra detta, exempelvis Skatteverket eller Försäkringskassan.

Kunder – Om du söker ett jobb via oss och går vidare i rekryteringsprocessen kommer vi i slutet av processen att lämna över uppgifter om dig till vår kund som utlyst tjänsten. Det rekryterande företaget ansvarar då för den hantering av dina uppgifter som sker där. Vid frågor kring det rekryterande företagets hantering av dina uppgifter bör du vända dig dit och vi på Academic Work kan hjälpa dig att komma i kontakt med rätt person.

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få mer detaljerad information om vilka externa parter som får del av dina personuppgifter.

Var hanteras dina uppgifter?

Vi gör alltid vårt bästa för att dina personuppgifter inte ska lagras eller på annat sätt hanteras i länder utanför EU/EES. Dina personuppgifter kan dock komma att överföras eller hanteras hos våra leverantörer/partners i Kanada, Norge, Schweiz, Storbritannien eller USA. Under sådana omständigheter tillämpas antingen beslut om adekvat skyddsnivå, i enlighet med artikel 45 i Dataskyddsförordningen, eller lämpliga skyddsåtgärder enligt artikel 46 i Dataskyddsförordningen i form av EU kommissionens beslutade standardavtalsklausuler. Då dina uppgifter överförs eller hanteras i länder utanför EU/EES kommer vi se till att vi vidtagit tillräckliga säkerhetsåtgärder (så som standardavtalsklausuler (SCC), avtalsrättsliga, organisatoriska och/eller tekniska skyddsåtgärder) som innebär att dina uppgifter hanteras på ett sätt som uppnår en tillräcklig skyddsnivå enligt gällande regelverk. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller få mer information om var dina uppgifter är tillgängliga är du alltid välkommen att kontakta oss.

Laglig grund

Academic Work måste dokumentera en laglig grund för varje behandling av personuppgifter. Om det inte finns någon rättslig grund är behandlingen inte laglig och därmed inte tillåten. Privata företag och organisation kan i första hand använda sig av följande fyra grunder:

 • samtycke
 • avtal
 • rättslig förpliktelse
 • berättigat intresse

  Vid användande av berättigat intresse som grund gör vi alltid ett balanstest, genom vilket vi har bedömt att vårt berättigade intresse av att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse av att vi inte behandlar dina personuppgifter. Vad som är Academic Works berättigade intresse för respektive behandling framgår i den detaljerade sammanställning som nämnts ovan och som finns tillgänglig här.

Vilka rättigheter har du?

Gällande dataskyddslagstiftning ger dig ett antal rättigheter när dina personuppgifter behandlas. Nedan finner du en kortare beskrivning av dem. Vilka rättigheter du har kan variera beroende på av vilken anledning vi behandlar dina uppgifter. Som nämnts ovan är Academic Work, tillsammans med Alva Labs, gemensamt personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker för "Ability test", under rekryteringsprocessen. Observera därför att du även kan vända dig även till Alva Labs för rättighetsförfrågningar.

 • Kontaktinformation till Alva Labs: legal@alvalabs.io
 • Alva Labs DPO: dpo.alvalabs@gdprhero.se

Rätt till information – Du har rätt till att få information om vår behandling av dina personuppgifter. Information om personuppgiftsbehandlingen skall lämnas av oss som personuppgiftsansvariga både när uppgifterna samlas in och när du begär att få ta del av dem, vilket du kan läsa mer om under rubriken Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag) som du finner här nedan.

Om det händer något med dina personuppgifter som kan påverka dig negativt har vi även en skyldighet att informera dig om detta.

Mer information om rätten till information hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Rätt att ta tillbaka ditt samtycke – I de fall vår behandling av dina uppgifter grundar sig på ditt samtycke har du alltid rätt att ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du lättast genom att kontakta oss på privacy@academicwork.se. Fram tills att du drar tillbaka ditt samtycke har vi laglig grund och därmed rätt att behandla dina personuppgifter, efter att samtyckte återkallas kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter.

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag) – Du har rätt att få reda på om Academic Work behandlar dina personuppgifter och att få ut en kopia över dina personuppgifter, ett så kallat registerutdrag, kostnadsfritt. Genom registerutdraget, får du veta vilken information vi har om dig, syftet med personuppgiftsbehandlingen och hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontakta oss på privacy@academicwork.se för att få hjälp med detta.

Mer information om rätten till tillgång hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Rätt till rättelse – Du har alltid rätt att kräva att Academic Work rättar felaktig eller ofullständig information om dig samt att vi kompletterar din information. Du har även alltid möjlighet att själv ändra den information som du har lagt in i din kandidatprofil.

Mer information om rätten till rättelse hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Rätt till invändning – Du har rätt att invända mot Academic Works behandling av dina personuppgifter, bland annat mot direktmarknadsföring (inklusive profilering). I alla de fall som vi behandlar dina uppgifter med stöd av ett berättigat intresse hos Academic Work (inklusive profilering) har du möjlighet att invända mot behandlingen. Om du invänder mot behandling av dina personuppgifter för ändamål som exempelvis direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina uppgifter.

Mer information om rätten till invändning hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Rätt till begränsning – Du har i vissa fall rätt att begära att Academic Work begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Detta gäller om du till exempel bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta. Då kan du begära en begränsning av behandlingen under den tid som vi behöver för att kontrollera om personuppgifterna är korrekta. I så fall får vi enbart (vid sidan av själva lagringen) behandla uppgifterna vid ditt godkännande. Det gäller med undantag för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättighet eller för att skydda ett viktigt allmänintresse.

Mer information om rätten till begränsning hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Rätt till radering – Du har i vissa fall rätt att begära att Academic Work raderar dina personuppgifter. Det gäller bland annat i följande fall:

 • Om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de syften som de samlades in för.
 • Om du återkallar ditt samtycke och vi av andra skäl inte längre behöver behålla dina uppgifter.
 • Om du invänder mot en intresseavvägning och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
 • Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföring och vi av andra skäl inte längre behöver behålla dina uppgifter.
 • Om dina uppgifter behandlas på ett olagligt sätt.
 • Om dina uppgifter måste raderas med stöd av en rättslig förpliktelse.

  I vissa fall har Academic Work ingen möjlighet att radera dina personuppgifter. Det beror i så fall på att uppgifterna antingen fortfarande är nödvändiga att behandla för det syfte för vilket de blev insamlade eller för att det finns ett lagkrav som innebär att Academic Work måste behålla dem under en viss tidsperiod. Det kan även bero på att Academic Works intresse av att fortsätta behandla uppgifterna väger tyngre än ditt intresse att få dem raderade, vi behöver då kunna påvisa avgörande berättigade skäl för att vår behandling väger tyngre än dina intressen. Du kan läsa mer om de lagkrav som gäller för Academic Work om sparande av information även om du begär att få dina personuppgifter raderade Integritetsskyddsmyndighetens hemsida. Lagarna som beskrivs i detta dokument hindrar oss alltså från att omedelbart radera vissa uppgifter. Du har även rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter för vissa syften såsom direktmarknadsföring, vilket du kan läsa mer om under rubriken Rätt till invändning som du finner här ovan.

Mer information om rätten att bli raderad hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Rätt till dataportabilitet – Om vi behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke eller på grund av ett avtal som du ingått med oss, har du rätt att kräva att Academic Work lämnar ut de personuppgifter som du har gett oss i ett maskinläsbart format. Vid utövandet av rätten till dataportabilitet har du rätt till överföring av dina personuppgifter direkt från Academic Work till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt. Du kan själv göra ett sådant utdrag under Mina sidor på vår webbplats.

Mer information om rätten till dataportabilitet hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Om du vill utöva dina rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss på privacy@academicwork.se.

Rätt att lämna in ett klagomål – Om du är missnöjd med hur Academic Works behandlar dina personuppgifter har du enligt artikel 77 i GDPR alltid rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din hemvist eller din arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks. Den svenska Integritetsskyddsmyndigheten når du genom följande länk.

Cookies

För information om hur vi på Academic Work använder cookies, se vår Cookie Policy.

Ändringar i vår information om personuppgiftsbehandling

Vi kan komma att göra ändringar i informationen om vår personuppgiftsbehandling. Den senaste versionen kommer alltid att finnas tillgänglig på vår webbplats. Vid mer omfattande uppdateringar (såsom ändring av de ändamål för vilka vi behandlar dina uppgifter eller ändring av vilka uppgifter vi samlar in om dig) kommer vi att skicka ut information till dig via den e-postadress som du uppgett för oss.

Kontakta oss

Academic Work Sweden AB (org.nr 556559-5450) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi följer europeisk och svensk dataskyddslagstiftning och har ett engagerat privacy-team som arbetar aktivt med dataskyddsfrågor för att säkerställa att vi behandlar dina uppgifter på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Våra nationella Data Protection Specialists tar gärna emot dina frågor och du kan alltid nå oss på privacy@academicwork.se.

Academic Work Sweden AB

Gamla Tanneforsvägen 92
582 52 Linköping
Telefon: 08-562 448 00

För direkt kontakt med Academic Works dataskyddsombud kontakta: DPO@academicwork.se