My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Hero image
Rekrytera personal

Så påverkar IT-kompetensbristen ditt företag

Står ditt företag inför utmaningar med att hitta och attrahera IT-talanger? Ni är inte ensamma. I takt med att IT-branschen implementerar modernare teknik, blir det allt svårare för företag runt om i världen att hitta kvalificerade medarbetare. Så här påverkar bristen på IT-kompetens ditt företag i framtiden!

Digital teknologi har blivit en del av varje företags affärsstrategi, men i takt med digitaliseringens framfart krävs nya typer av IT-kompetenser. Enligt en undersökning av McKinsey Global Institute från 2020 anger nio av tio chefer att deras företag antingen står inför en kompetensbrist eller förväntar sig uppleva en sådan de närmsta fem åren.

– Digitaliseringen och innovationsresan sker snabbt och att hålla jämna steg med ny teknik är en fråga om överlevnad för företag på dagens konkurrensutsatta marknad. Den nuvarande kompetensbristen i Europa hindrar tillväxten av företag på individnivå såväl som på hela kontinenten, säger Sam Alvandpour, Group Business Area Manager IT på Academic Work.

Anpassa er till framtidens rekrytering

Bristen på IT-specialister är en global utmaning och innebär konsekvenser för både innovationskraften och ekonomin. Den riskerar inte bara organisationers motståndskraft och resulterar i såväl sämre produktivitet som utbrändhet. Den medför även stora säkerhetsrisker. En studie från McAfee Enterprise och FireEye visar att 81 procent av de globala organisationerna upplevde ökade cyberhot under pandemin.

Men trots kompetensbristens negativa effekter gör företag inte tillräckligt för att förse sina medarbetare med rätt kompetens. I och med den tekniska utvecklingen räcker det inte att ta in den kompetens som behövs utifrån, och allt fler företag investerar i rekryteringsstrategier såsom re- och upskilling. Men enligt Sam har vi en lång väg kvar.

– De flesta företagen är medvetna om situationen samt riskerna och konsekvenserna som den digitala kompetensbristen medför. Jag ser dock dagligen att företag inte vidgar sitt synsätt när det gäller att hitta alternativa sätt att rekrytera sina framtida talanger. Att använda samma metoder som tidigare är inte lösningen.

Ligg steget före med behovsstyrd teknik

För att behålla sin konkurrenskraft måste företag vidta nödvändiga åtgärder för att balansera utbud och efterfrågan på IT- och teknikkompetens. Men vilka kompetenser är mest eftertraktade?

– Om ni vill lyckas med den digitala omvandlingen krävs det kompetens inom de flesta IT-områdena, såsom kravanalys, systemutveckling och kvalitetssäkring. Enligt en prognos från Gartner som publicerades i april 2022, finns det dock områden som IT-chefer måste fokusera mer på. Under 2022 står IT-chefer inför geopolitiska störningar, inflation och valutafluktuationer, bara för att nämna några exempel, och hur de reagerar på situationen kommer skilja sig kraftigt åt jämfört med när utgifterna upphörde på grund av pandemin, säger Sam.

Covid 19-pandemin har enligt Sam förändrat arbetsmarknaden och ökat efterfrågan på medarbetare med mer kvalificerad och specifik kompetens.

– Tvärtemot när IT-investeringarna bromsades under 2020 som ett resultat av pandemin, ökar chefer idag sina IT-investeringar i allmänhet, och specifikt inom prioriterade områden såsom dataanalys, Cloud Computing och cybersäkerhet – trots andra globala utmaningar, förklarar Sam.

Avgörande att minska kompetensgapet

Det akuta behovet att anpassa sig till ny teknologi sätter enormt tryck på medarbetarna, och att hitta rätt kandidater är avgörande för att förhindra en kompetenskris. Enligt en rapportfrån managementkonsultföretaget Korn Ferry väntas en global kompetensbrist på 85 miljoner IT- och tech-medarbetare fram till 2030.

Ett sätt att ta itu med problemet är genom att utföra en analys, i syfte att identifiera kompetensbristen inom organisationer. På så sätt får de inte bara en bättre förståelse för vilka färdigheter som saknas. De lär sig även att identifiera styrkor, svagheter och tillväxtmöjligheter, vilket hjälper den strategiska personalplaneringen.

– Företag måste anpassa sig inom alla områden där kvalificerad IT-kompetens behövs. Denna fråga bör prioriteras av högsta ledningen, HR och ledare som ansvarar för digitaliseringsprojekt inom organisationen. Utan skickliga IT-arbetare kommer företagen inte kunna förverkliga sina mål, säger Sam.

Sammanfattningsvis...

Digitaliseringen har ökat efterfrågan på IT-kompetens, men bristen är fortfarande stor. Att hantera kompetensbristen är avgörande för företags relevans och kommer fortsättningsvis vara en av de största utmaningarna för organisationer de kommande åren. Ju tidigare företag vidtar åtgärder för att överbrygga det växande kompetensgapet, desto mer sannolikt kommer de att få en konkurrensfördel om fem till tio år.