My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Hero image

Visselblåsning – rapportera oetiskt eller olagligt förfarande helt anonymt

Academic Work eftersträvar alltid högsta standard vad gäller transparens, ansvarstagande och integritet inom vår verksamhet. Vi vill säkerställa att vårt företag och vår verksamhet präglas av dessa värderingar. Vi vill därför uppmuntra våra medarbetare och andra personer att rapportera alla typer av beteenden som skulle kunna vara oetiska eller olagliga. På den här sidan kan du läsa om vår process för visselblåsning (whistleblowing) och hur du rapporterar oegentligheter.

Det kan uppstå situationer där det inte är lämpligt eller möjligt att rapportera oegentligheter i enlighet med ovanstående process. Academic Work har därför infört en process för att rapportera oetiskt och olagligt förfarande via ett webbaserat formulär. Processen säkerställer sekretess, utesluter intressekonflikter så långt det är möjligt och garanterar fullständig anonymitet om så önskas. Anmälningarna tas emot och utvärderas av en tredje part. Denne hanterar ytterligare kommunikation med den rapporterande personen och vidarebefordrar ärendet till lämplig person på Academic Work för vidare utredning och åtgärder.

Det primära syftet med den här processen är att upprätthålla AW Groups uppförandekod. Detta genom att uppmuntra våra medarbetare att rapportera misstänkta fall av oetiskt eller olagligt förfarande. Exempel på allvarliga missförhållanden som kan anmälas inkluderar mutor, bedrägerier, stöld, korruption, trakasserier och diskriminering.

Vänligen notera att denna process omfattar missförhållanden av allvarlig karaktär inom Academic Works verksamhet och organisation. Generellt missnöje och problem av mindre allvarlig karaktär ska rapporteras på annat sätt, exempelvis direkt till din konsultchef. Missförhållanden inom det företag där du utför ditt konsultuppdrag ska rapporteras direkt till det företaget.

Om den rapporterande personen väljer att vara anonym avslöjas dennes identitet varken för Academic Work eller den mottagande tredje parten. Om den rapporterande personen istället föredrar att rapportera missförhållanden via telefon eller fysiskt möte är detta också möjligt. Den rapporterande personen kommer inte att bli föremål för några negativa konsekvenser när hen lämnar in rapporten, eller vid någon tidpunkt därefter. För mer info, vänligen läs vår policy för visselblåsning här.

Du kan rapportera oetiskt eller olagligt förfarande här.