My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Hero image

Academic Work på Techarenan Bright 2022

Årets Techarenan Bright samlade entreprenörer, företagsledare och representanter från utbildning och politik för att diskutera viktiga framtidsfrågor. Vi var på plats för att bidra med vår kunskap och erfarenhet från över 20 år i rekryterings- och bemanningsbranschen.

Kontakt för företag

Under tre heldagar pågick Techarenan Bright under Almedalsveckan på Gotland. Här samlades representanter från olika delar av samhället för att diskutera viktiga framtidsfrågor med koppling till entreprenörskap, innovation och hållbarhet. På plats fanns även de 30 företag som gått vidare i entreprenörstävlingen Techarenan Challenge för att utse årets vinnare.

Under dessa dagar låg stort fokus på hur Sverige kan möta flera utmaningar för att säkra vår innovations- och konkurrenskraft. Academic Work var på plats för att bidra med vår expertis kring viktiga kompetensfrågor.

Företagens ansvar i jakten på kompetens

På Techarenan Bright deltog vår VD Peter Knutsson i ett panelsamtal om hur vi löser den växande kompetensbristen i Sverige och vilket ansvar som ligger på företagen. Ett samtal som grundade sig i det stora kompetensbehov som idag råder inom tekniksektorn. Här deltog även representanter från andra delar av samhället – Katarina Berg som är HR-chef för Spotify, Birgitta Bergvall-Kåreborn som är rektor för Luleå Tekniska Universitet samt Malin Freiman-Moezzi som är Head of Academy på Assessio.

Under samtalet lyftes bland annat vikten av fortsatt samverkan mellan olika samhällssektorer, att ta vara på potential hos talanger och det livslånga lärandet. Här delade vår VD Peter flera insikter och perspektiv, bland annat att många letar efter medarbetare på samma ställe med snäva kravspecifikationer. Därefter kom han in på hur vi arbetar för att få våra kunder att satsa på potential.

"Det stora problemet är att alldeles för många fiskar i samma damm. Man har bestämt sig för att man ska ha den utbildningen och den erfarenheten för att passa bra in verksamheten. Vi behöver hitta helt nya metoder där man tittar mer på potential och talang än vad man faktiskt gör idag."

"Vi vill utbilda de chefer som beställer våra tjänster, och det handlar mycket om att ställa följdfrågor. Varför är det viktigt att man gått precis den här utbildningen eller varför är det viktigt att man exempelvis har fem års erfarenhet? Man bör istället fokusera på den stora potential som kan finnas i olika talanger."

Peter lyfte även fram vikten av att planera sin kompetensförsörjning. Något som företag bör ha en samsyn om som sträcker sig genom hela organisationen. Med den snabba utveckling vi ser idag blir det även allt viktigare med metoder som re- och upskilling. Genom vår Academy, där vi på 12 veckor utbildar färdiga konsulter inom bristområden, har vi omskolat över 3 000 personer.

"Vi pratar mycket med våra kunder om att ha en plan för hur kompetensförsörjningen ska se ut. Man ska inte bli förvånad den dagen det plötsligt blir svårt att rekrytera 20 systemutvecklare. Precis som att det behöver finnas en affärsplan behöver det finnas vad vi kallar en people plan."

"Reskilling och upskilling är framtiden och ett jättebra komplement till det traditionella utbildningssättet."

Se paneldiskussionen här!

Hur vi möter det stora behovet av ingenjörskompetens

I ett panelsamtal om framtidens ingenjörer medverkade Hesam Kangarlou som är Affärsområdeschef inom Teknik på Academic Work. Ett samtal som grundade sig i de höga förväntningar som finns på ingenjörer, både gällande hur många fler som behövs och vad dessa ska tillföra till näringslivet. Här låg därför fokus på hur vi kan tänka om och tänka nytt för att möta det stora behovet av ingenjörskompetens.

Här deltog även representanter från andra delar av samhället – Pia Sandvik som är VD för Rise och styrelseordförande för KTH, Josefin Malmqvist som är riksdagsledamot för Moderaterna samt Sara Öhrvall som är COO på Axel Johnson. Under samtalet lyftes bland annat vikten av att näringslivet får större inflytande på utbildningars innehåll. Även att vi behöver ta ett större gemensamt ansvar för att göra ingenjörsyrket mer attraktivt samt behovet av att ta till nya tillvägagångssätt som kan tillföra den här viktiga kompetensen.

Hesam ringade under samtalet in en övergripande utmaning. Vidare beskrev han det här närmare genom att belysa den snabba utveckling som sker.

"Vi har ett gammalt utbildningssystem i ett nytt landskap med en ny målgrupp.”

“Livslängden på spetskompetens blir kortare och kortare samtidigt som en fjärdedel av den befintliga arbetskraften i Sverige kommer behöva kompetensutvecklas för att få behålla en anställning kommande åren.”

I samtalet delade även Hesam sina perspektiv på hur ingenjörsrollen har förändrats och vad som egentligen krävs idag.

”Vad en traditionellt eftertraktad ingenjör gjorde och kunde för 5-10 år sedan är inte nödvändigtvis samma som idag. Vi ser en ökning av företag som söker mer nischade roller och kompetenser i takt med teknikutvecklingen. Det gör att ingenjörer inte alltid behöver besitta en traditionell högskole- eller universitetsutbildning. Det finns idag exempelvis yrkeshögskolor som har tagit bra initiativ på utbildningar med mycket praktisk tillämpning och specifik teknisk kompetens, vilket gör att man kan skola sig på kortare tid till mer nischade roller".

Idag finns det andra vägar än den traditionella för att snabbt tillföra ingenjörskompetens som kan bidra inom bristområden – något Academic Work har erfarenhet av genom väletablerade utbildningslösningar. Hesam lyfte slutligen vikten av att samarbeta och hitta nya vägar för att tillföra kompetens.

"I stället för att företag ska armbåga sig fram till att attrahera ingenjörer från varandra så uppmuntrar vi till att företagen istället hjälps åt till att bygga den tillsammans. Vi samlar företagen runt bordet för att ta reda på vad det är för specifika kompetenser som önskas. Därefter tar vi fram utbildningar för att intensivutbilda det som efterfrågas.”

”Näringslivet, politiken och utbildningsväsendet behöver arbeta tillsammans för att hitta skalbara lösningar. Vi behöver komplettera traditionella metoder och även nyttja aktörer som inte tillhör det traditionella utbildningsväsendet för att påskynda tillförseln av ingenjörer till samhället.”

Se paneldiskussionen här!

Vårt partnerskap med Techarenan

Arrangören bakom eventet, Techarenan, är en plattform för innovation och entreprenörskap. Plattformen fyller en viktig funktion då den främjar entreprenörskap som bidrar till innovationskraft och skapar nya jobbtillfällen, vilket i sin tur leder till tillväxt för Sveriges näringsliv. Sedan hösten 2021 är Academic Work stolt partner till Techarenan. Genom samarbetet får vi möjlighet att medverka i diverse forum, såsom Techarenan Summit, där vi bidrar med vår expertis och erfarenhet av hur hundratals företag har mött utmaningar inom kompetensförsörjning och hittat hållbara lösningar för att stänga kompetensgap.

Techarenan Challenge

Varje år anordnas Techarenan Challenge för att utse de främsta entreprenörsdrivna tillväxtbolagen i Sverige och Norden. Under Techarenan Bright korades årets vinnare, vilket du kan läsa mer om här. Bland annat delades Näringslivets Pris ut, vilket tilldelas ett företag som är en stark förebild för svenskt näringsliv. Det vinnande bolaget (Airforestry) valdes noggrant ut av juryn som bestod av representanter från Techarenans partners, där Academic Work även medverkade.