My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
academicwork/rekryteringsprocess/evidensbaseradrekrytering

Evidensbaserad rekrytering

Vi vet vad som förutsäger framtida arbetsprestation och att en stor del av de faktorer som avgör om en person kommer göra ett bra jobb inte går att rada upp i ett CV. Därför arbetar vi med evidensbaserad rekrytering – en metod där vi utmanar det traditionella sättet att rekrytera genom att bedöma kandidaterna utifrån en objektiv, datadriven och rättvis process. Vilka kompetenser och färdigheter som ligger till grund för behovet, och i slutändan avgör vem som är rätt för jobbet, bestäms av dig som kund tillsammans med våra erfarna rekryterare och konsultchefer.

Kontakta oss

Vad innebär evidensbaserad rekrytering?

För att anpassa oss till den nya arbetsmarknaden och säkerställa att vi rekryterar och levererar de bästa talangerna har vi valt att tillämpa evidensbaserad rekrytering. Det innebär att vi enbart bedömer kandidaten utifrån de krav som visat sig ha en stark koppling till arbetsprestation, och fattar beslut utifrån vetenskapliga bevis. Detta genom att utgå från urvalsmetoder med hög tillförlitlighet och validitet. Under rekryteringen lägger vi stor vikt vid kandidatens potential, det vill säga förmågan att lära sig nytt och anpassa sina tidigare kunskaper till nya arbetssituationer, vilket är avgörande för att lyckas på arbetsmarknaden.

Vi har utvecklat vårt eget sätt att rekrytera genom att ta del av de mest relevanta forskningsundersökningarna, studera hur världens mest framgångsrika företag rekryterar, och genom lärdomar från våra 25 år i rekryteringsbranschen.

Vår rekryteringsprocess – steg för steg

Vår rekryteringsprocess är flexibel och skräddarsys baserat på kravprofilen och ditt företags unika behov och önskemål. Den leveransplan vi tillsammans utformar förhåller sig till behovet och avgör hur snabbt vi kan gå i mål med rekryteringen, samt vilka och hur många steg processen inkluderar. Under rekryteringsprocessens gång får du löpande information om uppdragets status och bestämmer själv hur delaktig du vill vara. Du som kund har givetvis full insyn för att kunna vara med och påverka slutresultatet. Vill du addera något steg i processen? Eller vill ni ansvara för något steg själva? Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!

enter image description here

1: Definiera

Som ett första steg fokuserar vi på att förstå ert behov bättre, genom att utföra en arbets- och behovsanalys inspirerad av metoden Critical incident technique. Syftet är att förstå vilka arbetsuppgifter som är mest tidskrävande/affärskritiska och som har störst påverkan på affärsresultatet, i vilken miljö dessa kommer utföras och vilken typ av beteenden och ytterligare krav som är avgörande för att lyckas i rollen.

2: Attrahera

När vi är överens om kravprofilen och har satt en tydlig leveransplan tar vi fram förslag på en jobbannons som ni får godkänna. Därefter startar arbetet med att attrahera kandidater. Beroende på svårighetsgraden att hitta lämpliga kandidater använder vi olika attraktionsstrategier och kanaler. Vanligen publicerar vi jobbannonsen på vår webb och i andra utvalda kanaler vi samarbetar med. Eftersom marknaden är tuff har vi även möjlighet att aktivera vårt interna kandidatnätverk och utföra sourcing i externa kanaler.

Att investera i young professionals är nödvändigt för företags framgång, och för att attrahera de bästa talangerna på marknaden krävs det att vi lyssnar till deras preferenser. Tack vare vår årliga undersökning Young Professional Attraction Index (YPAI) vet vi vad som är viktigast för målgruppen vid valet av arbetsgivare, och låter dessa insikter ligga till grund i arbetet med att attrahera rätt kandidater.

3: Bedöma

Bedömningsprocessen startar så snart vi får in en ansökan via vår hemsida eller via extern sourcing. Kandidaterna bedöms uteslutande baserat på de hårda och mjuka kompetenser som är viktigast för tjänsten. Detta görs med hjälp av psykometriska tester, strukturerade telefonintervjuer och fysiska kompetensbaserade djupintervjuer. Här säkerställer vi en rättvis och objektiv process, där samtliga kandidater får samma frågor och bedöms på samma sätt enligt betygsmodeller med vetenskaplig grund.

4-5: Presentera och verifiera

När vi har hittat kandidater som matchar era behov presenterar vi dem via vårt digitala och GDPR-vänliga presentationsverktyg. Ni har därefter möjlighet att verifiera deras lämplighet, till exempel genom att utföra en egen intervju. När ni har beslutat vilken/vilka kandidater ni vill gå vidare med genomförs en strukturerad referenstagning där vi fokuserar på kandidatens integritet och tidigare beteende. För vissa tjänster är det relevant att göra en bakgrundskontroll, vilket kan innebära en kreditprövning, en granskning av belastningsregistret eller en mer omfattande säkerhetsprövning.

6: Anställa

Slutligen går vi igenom hur väl de kvarvarande kandidaterna matchar era förväntningar. Ni får därefter välja vem eller vilka som ska erbjudas tjänsten, alternativt bokas in på en andra intervju hos er. Beroende på om tjänsten är ett bemanningsjobb eller en direktrekrytering till ert företag, kommer vi eller ni erbjuda tjänsten till kandidaten, teckna ett anställningsavtal och initiera onboardingprocessen.

Uppföljning och garanti

Efter avslutad rekrytering får ni träffa den ansvarige rekryteraren för att följa upp processen och komma med eventuell feedback. I samband med detta får ni även en digital undersökning som syftar till att säkerställa att ni är fullständigt nöjda med samarbetet. Den ansvarige rekryteraren följer även upp med kandidaten efter att denne påbörjat sin tjänst, för att säkerställa att allt fungerar bra. Om en kandidat väljer att avsluta sin anställning på egen begäran eller inte presterar som förväntat inom tre månader efter första anställningsdagen, garanteras ni en ny kostnadsfri rekrytering.*

*Detta gäller enbart om kravprofilen och förutsättningarna är samma. Gäller ej vid bemanning.

Fördelar med evidensbaserad rekrytering

Transparent och rättvis rekryteringsprocess

Evidensbaserad rekrytering är en rättvis och transparent process. Vi gör vår bedömning enbart utefter de krav som fastslås i kravprofilen och använder standardiserade frågor och bedömningsmodeller för att säkerställa att alla kandidater bedöms på samma sätt, vilket minimerar risken för fördomar.

Minskar risken för felrekryteringar

Eftersom vi vet vilka faktorer som är viktiga och inte i en rekryteringsprocess ökar vår förmåga att identifiera både hög- och lågpresterande personer. Kostnaden för en felrekrytering kan vara förödande för ett företag, och kosta upp till 230 000 €. Att upptäcka potentiella felrekryteringar tidigt i processen är viktigt, eftersom det sparar både tid och pengar.

Hitta talanger med rätt potential

Enligt oss är det inte nödvändigtvis kandidaten med det bästa CV:t som passar bäst för tjänsten. Vi vet att en stor del av de faktorer som avgör om en person kommer göra ett bra jobb inte går att rada upp i ett CV. Därför vill vi alltid bedöma kandidatens mjuka kompetenser på samma sätt som vi bedömer de hårda kompetenserna. Baserat på den logiken hittar vi personer med rätt potential, som kommer göra ett bra jobb hos er och som kanske skulle blivit bortvalda i en traditionell rekryteringsprocess.

Möjliggöra jämlikhet, mångfald och inkludering

Genom att använda objektiva och fördomsfria verktyg och metoder har vi skapat en rekryteringsprocess där vi enbart bedömer de faktorer som visat sig avgörande för framtida arbetsprestation. Det är en av byggstenarna med att arbeta evidensbaserat. Utöver att metoden möjliggör att hitta en bred variation av kandidater, har flertalet studier visat att mångfald inom team och organisationer förbättrar såväl produktiviteten som resultatet.

Arbetspsykologiska tester i vår rekryteringsprocess

I majoriteten av våra rekryteringsprocesser använder vi arbetspsykologiska tester för att mäta inre karaktärsdrag och förmågor hos våra kandidater. Test syftar till att ge mätbar och objektiv data som ska ge en mer omfattande bild av kandidatens lämplighet och ett bredare beslutsunderlag för urval. En stor del av vad som faktiskt förutspår en kandidats framtida arbetsprestation härleder från kognitiva förmåga, personlighet och driv, inte nödvändigtvis från arbetslivserfarenhet, typ av utbildning eller yrkeskunskap. Vi använder oss i huvudsak av två tester, ett personlighetsformulär och ett begåvningstest:

Personlighetsformuläret MAP - hjälper till att identifiera potential och möjliga utvecklingsområden hos en individ både på chef- och medarbetarnivå. Detta är den mest pålitliga modellen för att utvärdera en kandidats personlighet. Det ger dig ett objektivt och standardiserat beslutsunderlag för urval och förser dig med information som är av avgörande betydelse för en individs potential att prestera i arbetet.

Begåvningstestet Matrigma - mäter generell begåvning i syfte att utsäga arbetsprestation. Testet mäter bland annat logisk slutledningsförmåga, kritiskt tänkande och förmågan att ta in ny information. Forskning visar att nyttan av testresultatet ökar med arbetsuppgifternas komplexitet och ger tydliga vinster i form av ökad prestationspotential och minskade anställningsrisker.

Kompetenta rekryterare

Academic Work har 25 års erfarenhet av bemanning och rekrytering och har sedan starten försett våra kunder med över 170 000 nya medarbetare inom en rad olika specialistområden. Det är våra kunniga rekryteringskonsulter och konsultchefer som gör oss unika. De brinner för att göra det lilla extra och för att du som kund ska bli hundra procent nöjd. De besitter kompetens inom våra olika specialistområden och har följt en gedigen utbildningsplan för att säkerställa hög kompetensnivå.