My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
användarvillkor academic work

Användarvillkor

Här kan du ta del av Academic Works användarvillkor. Vänligen läs användarvillkoren noggrant innan du registrerar ett konto och använder våra tjänster. Genom att registrera ett användarkonto accepterar du våra användarvillkor och Academic Work åtar sig att tillhandahålla Tjänsterna* enligt användarvillkoren.

Terms of use in English

Som kandidat i Academic Works databas erbjuder vi dig möjligheten att söka tjänster och upptäcka nya karriärmöjligheter. Genom att registrera ett konto hos oss blir du som registrerad, sökbar av Academic Work för lediga tjänster, får möjlighet att själv söka tjänster, skapa jobbevakningar och ta del av övriga tjänster (*vidare benämnt ”Tjänsterna”). Under sidan Söka jobb finns en mer utförlig beskrivning av våra tjänster och hur du söker jobb.

1. Allmänt

1.1 Tjänsterna erbjuds av Academic Work Sweden AB, org. nr. 556559-5450, Drottninggatan 23, 582 25 Linköping ("Academic Work", "vi", "vår", "oss")
1.2 Om inte annat skriftligen har överenskommits reglerar villkoren i detta avtal ("Villkoren") din användning av och tillgång till Tjänsterna.
1.3 Vissa produkter eller tjänster som erbjuds via Tjänsterna, erbjuds av externa parter och inte av oss. Academic Work tar inte något ansvar för produkter och/eller tjänster som erbjuds av externa parter. För sådana produkter och tjänster gäller istället villkor och bestämmelser reglerade av respektive extern part.
1.4 Genom att använda Tjänsterna har du accepterat Villkoren och bekräftat att du fullt ut förstår innebörden av de rättigheter och skyldigheter som framgår av Villkoren.

2. Användarkonto

2.1 För att använda Tjänsterna behöver du registrera ett användarkonto. Användarkonton kan registreras (i) på vår webbplats, (ii) via telefon eller (iii) på något av våra events.
2.2 Som användare är du skyldig att se till att den information som du lämnar till Academic Work är korrekt.
2.3 Som användare är du ensamt ansvarig för all användning som sker under användarnamn och lösenord som har tilldelats och/eller skapats genom ditt konto. Om ditt användarnamn eller lösenord försvinner eller blir stulet, eller om du får anledning att tro att det har skett en obehörig åtkomst av ditt användarkonto, ska du omedelbart meddela Academic Work om detta och ändra ditt lösenord. Du som användare är ansvarig för all användning som sker med ditt användarnamn och lösenord intill dess att Academic Work har tagit emot och bekräftat ditt mottagande.
2.4 Om en användare ger ut, avslöjar eller tappar bort användarnamn eller lösenord är Academic Work inte ansvarig för eventuell skada eller förlust som uppkommer med anledning därav.

3. Tjänsternas omfattning

3.1 Genom att registrera ett användarkonto hos oss får du tillgång till Tjänsterna, vilket omfattar följande delar:

  • Du blir sökbar för våra rekryterare i vår kandidatdatabas.
  • Du kan söka tjänster som vi utlyser för vår eller våra kunders räkning
  • Du kan skapa jobbevakningar och därmed få direktinformation om utlysta tjänster som matchar dina sökkriterier.

3.2 Ditt konto och de funktioner som ingår i Tjänsterna är aktiverade så länge du använder dom. Om du inte har loggat in på ditt konto under en period om tre år kommer ditt konto att avaktiveras och uppgifter kopplade till kontot kan komma att raderas. Mer information om Academic Works behandling av personuppgifter finns i vår Privacy Policy.

4. Användning av tjänsterna

4.1 I egenskap av användare ansvarar du själv för att din användning av Tjänsterna överensstämmer med de anvisningar och instruktioner som Academic Work från tid till annan meddelar.
4.2 När du registrerar ett konto ansvarar du ensam för information, uppgifter, text, meddelanden och annat material som tillförs eller skapas av dig vid användning av Tjänsterna.
4.3 Academic Work förbehåller sig rätten att efter egen bedömning neka att acceptera, publicera, visa, använda eller i övrigt tillgängliggöra Användarinnehåll. Academic Work har dessutom rätt att utan föregående meddelande avlägsna allt Användarinnehåll som enligt Academic Works bedömning bryter mot användarvillkor, tillämpliga lagar, regler eller riktlinjer.

5. Förtida upphörande

5.1 Som användare kan du närsomhelst välja att avregistrera ditt användarkonto och därmed säga upp detta avtal till omedelbart upphörande genom att följa instruktionerna på Webbplatsen.
5.2 Academic Work kan säga upp detta Avtal till upphörande med trettio (30) dagars uppsägningstid genom ett meddelande till dig som användare, via den e-postadress som du angav vid registrering av ditt användarkonto. Om du inte har uppgivit någon e-postadress kan Academic Work säga upp avtalet genom att skicka ett skriftligt meddelande via Tjänsterna.
5.3 Vid avtalets upphörande upphör din som användares, rätt att använda Tjänsterna.

6. Personuppgifter

6.1 För att kunna tillhandahålla Tjänsterna måste vi behandla dina personuppgifter. Vänligen se Academic Works information om behandling av personuppgifter och information om cookies som förklarar de registrerade individernas rättigheter samt grunden för Academic Works behandling av personuppgifter (inklusive cookies) som tillhandahålls eller samlas in via Tjänsterna eller webbplatsen, läs mer via vår Privacy Policy.

7. Tillgänglighet och ansvarsbegränsning

7.1 Målsättningen är att Tjänsterna ska vara tillgängliga hela tiden och att fel och brister ska rättas utan onödigt uppehåll. Genom registrering av konto intygar du som användare att du är medveten om samt accepterar att Tjänsterna är kostnadsfria samt att Academic Work inte garanterar att Tjänsterna (eller del därav) kommer tillhandahållas utan avbrott, störningar, fördröjningar eller andra typer av fel.
7.2 Med undantag för skador som orsakas på grund av Academic Works uppsåt eller grova oaktsamhet ansvarar Academic Work endast för den direkta skada som drabbar dig som användare, på grund av Academic Works avtalsbrott.

8. Ändringar

8.1 Academic Work förbehåller sig rätten att när som helst ändra Villkoren.
8.2 Med förbehåll för Användarinnehåll förbehåller sig Academic Work rätten att när som helst utan föregående meddelande ändra och uppdatera innehållet i Tjänsterna. Academic Work åtar sig inget ansvar för eventuella konsekvenser av sådana ändringar och/eller uppdateringar. Genom att fortsätta använda Tjänsterna efter att några ändringar har trätt i kraft anses du som användare ha accepterat ändringarna och uppdateringarna.

9. Tillämplig lag och tvister

9.1 Svensk lag, med undantag för dess regler om lagval, är tillämpliga på dessa Villkor.
9.2 Som konsument har du rätt att få tvist med anledning av Villkoren prövad genom alternativ tvistelösning, förutsatt att ärendet uppfyller kraven för handläggning (t.ex. tids- och värdegränser). Academic Work åtar sig att medverka i tvistelösning med en konsument enligt lagen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden.

Relevant nämnd för alternativ tvistelösning är:
Allmänna reklamationsnämnden
Box 174, 101 23 Stockholm
www.arn.se

9.3 EU-kommissionen ställer dessutom en plattform för tvistlösning utanför domstol till konsumenters förfogande. Denna gör det möjligt för dig som konsument att lösa tvister i samband med dina beställningar på nätet utan att behöva gå till domstol.

Plattformen för tvistlösning finns på extern webbplats.

Version 1
Senast granskad 2023.09.26